موسسه پیشگامان نظم گستر پیشرو در ارائه خدمات انتظامی در زمینه حفاظت فیزیکی و تربیت افراد نگهبان در سراسر کشور.

خدمات انتظامی موسسه پیشگامان نظم گستر شامل آموزش تئوری و عملی ، تیر اندازی و ...

استخدام پرسنل متعهد و با انگیزه رمز موفقیت در حفاظت فیزیکی و تامین امنیت در کشور است.